PROwincja: OPEN CALL. Trwamy // The plague. Waiting room

  • by

Zaraza znowu zaskoczyła ludzkość. Po raz kolejny w historii świata odkrywamy czarnego łabędzia, którego ogromnego wpływu na rzeczywistość, nikt się nie spodziewał. Gdzieś czas się zatrzymał a gdzieś nabrał tempa. Jesteśmy w stanie zawieszenia, w przestrzeni pomiędzy tym, co było, a tym nieznanym, co dopiero będzie.

Magazyn PROwincja zaprasza twórczynie i twórców do współpracy

For English – scroll down

Nie wiemy jeszcze, co wyłoni się z mroku. Rewolucja? Rozpad znanych nam struktur zarządzających? Upadek kapitalizmu? Nie wiadomo. Czekamy, po synowsku trwamy  i robimy open call w czasach zarazy. Czekamy na współczesny Dekameron, biothrillery, na wasze dzienniki z dni zarazy. Na wizje nowego wspaniałego świata, który czeka nas po pandemii. Na postapokaliptyczne komiksy, grafiki, glitche, społeczne analizy. Wykorzystaj swój przywilej kwarantanny i dołącz do nas, zostaw ślad dla przyszłych pokoleń żeby wiedziały jak było w naszych latach dwudziestych.

Jeśli chcesz podzielić się z nami zdjęciami z czasu kwarantanny, jeśli masz opinię na temat wpływu epidemii na sytuację społeczne, jeżeli chcesz opublikować wiersz lub ilustracje, wideo lub kolaż – skontaktuj się z nami. Interesują nas różne perspektywy, różne ujęcia na temat obecnej sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy.

Czas epidemii, to czas miliona pytań, które pozostają bez odpowiedzi, sytuacja jest dla wszystkich nowa.

Dlatego też chcemy na PROwincji stworzyć przestrzeń do dzielenia się przemyśleniami i spojrzeniami.

Przyjmujemy: teksty, grafiki, zdjęcia, wideo, kolaż, komiksy. Wszelkie prace, które mogą być opublikowane online.

Więcej na: www.prowincja.art.pl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

The Plague. Waiting Room. OPEN CALL

The plague has surprised humanity again. Once again in the history of the world we discover a black swan, whose huge impact on reality no one expected. Time has stopped somewhere, and someplace else it has picked up the pace. We are in a state of suspension, in the space between what was and the unknown that is yet to come.

We don’t know what will come out of the dark yet. A revolution? Disintegration of the governance structures as we know them? The collapse of capitalism? We don’t know. We’re in the waiting room  and we’re making an open call in the time of the plague. We’re looking for a contemporary Decameron, for bio thrillers, for your diaries from the days of the plague. For visions of a brave new world, which awaits us after the pandemic. For post-apocalyptic comics, prints, glitches, social analyses. Use your quarantine privilege and join us, leave a mark for future generations so they know what it was like in twenty-twenties.

If you want to share quarantine time photos with us, if you have an opinion on the social impact of the epidemic, if you want to publish a poem or illustration, video or collage – contact us. We are interested in different perspectives, different views on the current situation we all find ourselves in.

The time of the epidemic is a time of a million unanswered questions, the situation is new for everyone. That’s why we want to create a space in PROwincja for sharing thoughts and views.

We accept: texts, graphics, photos, videos, collages, comics. Any work that can be published online.

More about the open call: http://prowincja.art.pl/