Statut

STATUT FUNDACJI

 Manowce Kultury

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Manowce Kultury zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Jagodę Cierniak, Sabinę Drąg, Jowitę Lis i Karolinę Pałys zwanych dalej “Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza  Grzegorza Gębalę w kancelarii notarialnej w Opolu, ul. Stefana Żeromskiego nr 1, w dniu 05.05.2014 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Komprachcice, woj. Opolskie.

2. Adres fundacji to ul. Rolnicza 5b, 46-070 Komprachcice.

3. Czas działania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

           Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 6

           Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji jest minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Cele statutowe Fundacji

§ 7

1. Głównym celem fundacji jest rozwój kultury i sztuki, promowanie twórczości artystów i artystek spoza głównego nurtu, zarówno w kraju jak i zza granicy.

2. Cele Fundacji to:

1)      wspieranie kultury w Polsce i na świecie,

2)      wspieranie 
twórców i twórczyń 
zarówno 
profesjonalnych 
jak 
i 
amatorów/amatorek,

3)      promowanie i prowadzenie działalności na rzecz grup społecznie dyskryminowanych we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, ze względu m.in. na: pochodzenie, płeć, status społeczny, orientacje seksualną, stan zdrowia, poziom sprawności, miejsce zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy lubdziałalności, a także ze względu na inne przesłanki,

4)      wspieranie inicjatyw artystycznych, edukacyjnych oraz społecznych,

5)      wspieranie działalności na rzecz Kultury Głuchych, Niewidomych oraz innych osób i grup definiowanych społecznie jako niepełnosprawne,

6)      działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych,

7)      popularyzowanie i wspieranie dorobku kulturowego tworzonego poza głównym nurtem,

8)      wspieranie procesów demokratycznych, oddolnych inicjatyw i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnice,

9)      wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,

10)  wspieranie
 projektów 
naukowych 
i 
badawczych
 poświęconych
 zagadnieniom
 związanym
 z 
naukami
 humanistycznymi, animalistycznymi
 i 
szeroko pojętą 
kulturą,

11)  inicjowanie
 i wspieranie 
współpracy 
interdyscyplinarnej
 między
 środowiskami
 naukowymi
 i 
artystycznymi,

12)  ochrona praw człowieka oraz swobód  obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

13)  ochrona wolności i praw zwierząt,

14)  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

15)  działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

16)  działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)      działalność wydawniczą: wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur, czasopism i innych;

2)      działalność w internecie: tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali, wortali lub/i for dyskusyjnych;

3)      organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez, warsztatów, spektakli, koncertów, akcji promocyjnych, happeningów, spotkań i innych;

4)      prowadzenie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, szkoleniowych,

5)      działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą w zakresie określonym w celach statutowych;

6)      współpracę z osobami fizycznymi, grupami nieformalnymi, wydawnictwami, instytucjami i organizacjami  kultury i oświaty o charakterze społecznym, rządowym i pozarządowym, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym;

7)      fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze twórczym, edukacyjnym, społecznym lub naukowo-badawczym,

8)      organizowanie konkursów;

9)      opiniowanie projektów oraz działań o charakterze twórczym, badawczym i edukacyjnym;

10)  prowadzenie ośrodka działań twórczych oraz programu szkoleniowo-warsztatowego będącego forum spotkań, pracy i wymiany doświadczeń  w obrębie zagadnień leżących w kręgu zainteresowań fundacji;

11)  wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku twórców w ramach upowszechniania ich twórczości w kraju i za granicą: książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, płyt z nagraniami dźwiękowymi, audiowizualnych taśm, filmów, płyt kompaktowych, kaset, dzieł sztuki i innych, realizowanych w ramach działalności pożytku publicznego;

12)  organizowanie wyjazdów o charakterze naukowym, badawczym, artystycznym;

13)  wspieranie interesów grup dyskryminowanych społecznie, promowanie ich działań społecznych, artystycznych, edukacyjnych, naukowych;

14)  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

  1. Fundacja może prowadzić działalność statutową nieodpłatną w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów ich realizacji.
  2. Możliwe jest dofinansowanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestników/uczestniczki tych działań.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

 

§ 11

1. Zarząd
 Fundacji
 ustala
 roczne
 programy
 działania,
 określające
 przewidywane
 w 
tym 
czasie 
rodzaje 
i 
formy 
działalności 
statutowej,

2. Fundacja
 może
 tworzyć
 w
 miejscowości
 będącej
 jej
 siedzibą,
 jak
 i
 poza
 siedzibą,
 agencje,
 biura,
 ekspozytury,
 ośrodki
 badawcze
 i
 inne
 placówki
 realizujące
 jej
 cele 
statutowe.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 400 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. W
 zakresie
 niezbędnym
 do
 realizacji
 celów
statutowychFundacja
 może
 zatrudniać 
pracowników
 na 
podstawie
 umowy
 o pracę,jak
 również
 powierzać
 w
 ramach
 innego
stosunku
 prawnego 
wykonywanie określonych 
zadań 
lub 
czynności.

§ 13

  1. Dochody Fundacji pochodzą z:

1)      darowizn, spadków, zapisów,

2)      dotacji i subwencji oraz grantów,

3)      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)      dochodów z majątku Fundacji,

5)      odsetek i depozytów bankowych,

  1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego

3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji

§ 15

Organem fundacji jest Zarząd.

 

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 osób powoływanych przez Fundatorki na mocy uchwały podejmowanej większością głosów Fundatorek.
3. Każda z Fundatorek może zostać członkinią Zarządu.

§ 17

1. Członkinie/członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

  1. 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez uchwałę podejmowaną większością głosów Fundatorek bądź sytuacji losowej, która uniemożliwia czynne uczestniczenie w działalności Fundacji, śmierci członkini/członka Zarządu.

§ 18

1. Do zadań Zarządu należy:

1) uchwalanie i przedstawianie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem,

3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

4) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

5) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji,

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji za zgodą Fundatorek podjętą większością głosów.

2. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów jego członkiń/członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie członkinie/członkowie Zarządu.
4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeśli wszystkie członkinie/członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników/pełnomocniczki do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd może uchwalać własne  regulaminy, które winny być zgodne ze statutem Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. W przypadku kiedy zarząd fundacji składa się z 2 osób, oświadczenia woli w imieniu fundacji składają 2 członkowie działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 22

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody większości Fundatorek.

Postanowienia końcowe

§ 23

Fundacja nie może:

1)      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie / członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywać majątku na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)      kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie / członkinie organów Fundacji lub pracownicy/ pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Połączenie Fundacji następuje na wniosek Zarządu oraz za zgodą większości Fundatorek.

§ 25

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, na wniosek większości Fundatorek lub na wniosek większości członków/członkiń Zarządu.
  2. Decyzja o likwidacji Fundacji podejmowana jest przez większość członków/członkiń Zarządu za pisemną zgodą większości Fundatorek.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją pisemną Fundatorek na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *